Mapy tematyczne

Zobacz mapę

Geoportal Miejski

Aplikacja Geoportal Miejski zawiera zobrazowanie baz danych, wchodzących w skład powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: bazy Ewidencji Gruntów i Budynków bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu bazy Danych Obiektów Topograficznych bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych Rejestru Cen Nieruchomości oraz gminną bazę Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. W aplikacji znajdują się ponadto dodatkowe warstwy tematyczne – jednostki pomocnicze Miasta oraz ortofotomapa.  Czytaj więcej »
Mapa akustyczna Łodzi - Budynki, Zasięg hałasu - Hałas tramwajowy LDWN imisja
Zobacz mapę

Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi

Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi charakteryzuje klimat akustyczny miasta w sposób globalny oraz jest podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi. Efektem opracowanych w wersji cyfrowej strategicznych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych jest szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na hałas ponadnormatywny. Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi, zintegrowana z Łódzkim Systemem Informacji… Czytaj dalej Strategiczna mapa hałasu miasta Łodzi  Czytaj więcej »
Obwody wyborcze
Zobacz mapę

Obwody wyborcze 2024

Mapa prezentuje warstwę obwodów wyborczych, okręgów wyborczych oraz komisji wyborczych. Pozwala mieszkańcom zlokalizować obwód wyborczy do którego należą i lokal wyborczy w którym mogą oddać swój głos.  Czytaj więcej »
Ortofotomapa (TrueOrtho) i zdjęcia ukośne Łodzi
Zobacz mapę

Ortofotomapa (TrueOrtho) i zdjęcia ukośne Łodzi

Aplikacja OBLIVIEW łączy w sobie różne dane pozyskane drogą nalotów fotogrametrycznych oraz zapewnia m.in. możliwość przeglądania i porównywania tych danych, zarówno aktualnych jak i archiwalnych. W aplikacji dostępne są: ortofotomapy – 2021, 2019, 2017, 2013, 2009, 1989 zdjęcia ukośne – 2021 i 2013 model miasta 3D – 2021 dane LIDAR – 2021 oraz warstwy pomocnicze: siatka ulic, działki ewidencyjne, mapa bazowa. Dzięki szczegółowym zdjęciom… Czytaj dalej Ortofotomapa (TrueOrtho) i zdjęcia ukośne Łodzi  Czytaj więcej »
Mapy historyczne Łodzi
Zobacz mapę

Mapy historyczne

Mapy Łodzi z lat 1823, 1827, 1828, 1910, 1917 (Jasiński), 1929, Litzmannstadt Ghetto 1940-1944, przed 1945, 1946, 1894-1896 (Starzyński) wstawione jako tło obecnej mapy miasta. Opublikowane dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi.  Dodano “Plan m. Łodzi” z 1945 r, który w rzeczywistości przedstawia stan z połowy lat 20. XX w. z późniejszymi naniesieniami. Mapa zawiera również zdjęcia lotnicze wykonane w 1942 roku. Zdjęcia pokrywają znaczną część… Czytaj dalej Mapy historyczne  Czytaj więcej »
Mapa turystyczna Łodzi
Zobacz mapę

Mapa turystyczna Łodzi

Mapa przedstawia najważniejsze atrakcje turystyczne Łodzi z podziałem tematycznym na Łódź industrialną, historyczną i inne. Mapa prezentuje również wytyczony obszar parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej, który został utworzony w celu zachowania krajobrazu kulturowego oraz historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków a także układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki. Aplikacja umożliwia wyświetlanie informacji o obiektach. Więcej informacji o przedstawianych obiektach będzie stopniowo dodawanych.  Czytaj więcej »
Ortofotomapy Łodzi
Zobacz mapę

Ortofotomapy Łodzi

Ortofotomapa jest to kartometryczny, fotograficzny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu, uzupełniony informacjami słownymi (np. nazwy) i symbolami (np. symbol samolotu na obszarze lotniska). Ortofotomapa zredagowana do wyświetlania na ekranie monitora bywa uzupełniana warstwami uwypuklającymi pewne treści, jednocześnie zubożając informację (np. nałożenie zielonych obszarów parków ukrywa ich szczegóły). Warstwy te może użytkownik na żądanie włączać lub wyłączać.… Czytaj dalej Ortofotomapy Łodzi  Czytaj więcej »
Zieleń na terenie Łodzi
Zobacz mapę

Zieleń na terenie Łodzi

Zieleń na terenie Łodzi to mapa, która jest efektem pierwszego etapu prac Miasta w zakresie inwentaryzacji zieleni wysokiej znajdującej się w granicach administracyjnych Łodzi. Informacje zgromadzone na mapie dotyczą ilości i rodzaju drzew oraz krzewów i zostały naniesione w formie punktów odpowiadających pojedynczym drzewom lub skupinom krzewów. Po kliknięciu na dany punkt pojawia się okienko z informacjami na temat nazwy gatunkowej danej rośliny. Dane naniesione na mapę pochodzą z inwentaryzacji przeprowadzonej… Czytaj dalej Zieleń na terenie Łodzi  Czytaj więcej »
Mapa funkcji społecznych parków i skwerów zarządzanych przez Miasto Łódź
Zobacz mapę

Mapa funkcji społecznych parków i skwerów zarządzanych przez Miasto Łódź

Mapa przedstawia obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w terenach zieleni będących we władaniu miasta. Ze względu na pełnione funkcje obiekty te można podzielić na dedykowane aktywności fizycznej (np. boiska, korty, skateparki), estetyce (np. fontanny, rabaty kwiatowe, rzeźby), życiu społecznemu (np. miejsca do grillowania, toalety), zabawie (np. place zabaw, infrastruktura saneczkarska) oraz samej naturze (pomniki przyrody). Ponadto dla wybranych terenów zieleni zestawione są ich cechy wskazane w 2014 roku w badaniu ankietowym dotyczącym… Czytaj dalej Mapa funkcji społecznych parków i skwerów zarządzanych przez Miasto Łódź  Czytaj więcej »
Rozkład przestrzenny zjawisk społeczno - ekonomicznych
Zobacz mapę

Gminny Program Rewitalizacji

Mapy prezentują analizy problemów i potencjałów dotyczących zjawisk społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych przedstawionych na tle struktury miasta. Przygotowano je we współpracy z Biurem ds. Rewitalizacji w oparciu o dane dotyczące lat 2015-2018 dostarczone przez jednostki zewnętrzne. Dane przedstawiono jako siatkę sześciokątów o powierzchni 10 oraz 3 ha.  Czytaj więcej »
Koncepcyjna mapa wartości gruntów łódzkich
Zobacz mapę

Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich

Mapa opracowana została poprzez interpolację przestrzenną metodą odwrotnej odległości (IDW), która bazuje na założeniu, iż wartość cechy badanej w danym punkcie jest zależna od wartości tej cechy w najbliższych punktach bazowych. Opracowanie dla każdego roku powstało na podstawie kilku tysięcy punktów bazowych, w których obserwowana była badana zmienna. Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich ma charakter poglądowy i na jej podstawie nie można podejmować decyzji gospodarczych i prawnych. Przedstawiony na mapie poziom… Czytaj dalej Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich  Czytaj więcej »
Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi
Zobacz mapę

Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi

Jest to realizacja Łódzkiego Ośrodka Geodezji, która powstała w oparciu o regularnie wykonywane badania łódzkiego rynku nieruchomości. Celem opracowania jest prezentacja w formie graficznej wybranych informacji, pochodzących z prowadzonego monitoringu. Ukazuje ono rozkład obrotu mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi w granicach miasta Łodzi. Odnotowane na mapie wolnorynkowe transakcje nieruchomościami lokalowymi zawierają dane adresowe, nr obrębu geodezyjnego, datę sprzedaży oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego. Prezentowane informacje obejmują okres od 1 kwartału 2015 r.… Czytaj dalej Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi  Czytaj więcej »
Mapa dawnych rzek w Łodzi
Zobacz mapę

Mapa dawnych rzek w Łodzi

Mapa prezentuje dawne łódzkie rzeki, szczególnie te, które przyczyniły się do powstania włókienniczej Łodzi. Większość, płynąca przez centrum miasta została ukryta w podziemnych kanałach. Dzięki mapie można zobaczyć ich pierwotny przebieg. Mapa powstała w oparciu o materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Łodzi, Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz archiwalne zdjęcia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Oznaczono też dawne młyny oraz tworzony przez ZWIK „szlak turystyczny łódzkich rzek” oraz miejsca,… Czytaj dalej Mapa dawnych rzek w Łodzi  Czytaj więcej »
Mapa struktury własności działek w Łodzi
Zobacz mapę

Mapa struktury własności działek w Łodzi

Mapa tematyczna pokazująca zagregowane do 20 kategorii formy własności i władania działek ewidencyjnych na terenie Miasta Łodzi. Mapa pokazuje stan aktualny na dzień poprzedzający moment jej przeglądania. Podstawą prawną udostępnienia mapy jest art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 6 lit. a i c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) Ze względu na dużą objętość danych oraz czytelność mapy informacje o strukturze własności są dostępne… Czytaj dalej Mapa struktury własności działek w Łodzi  Czytaj więcej »
Mapa gminnej ewidencji zabytków
Zobacz mapę

Mapa gminnej ewidencji zabytków

Mapa gminnej ewidencji zabytków wykonana przy współpracy z Biurem Architekta Miasta pokazuje obiekty, obszary zabytkowe, pomniki historii oraz historyczne założenia urbanistyczne. Mapa przedstawia również niedawno wytyczony obszar parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej, który został utworzony w celu zachowania krajobrazu kulturowego oraz historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków a także układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki. Aplikacja umożliwia wyświetlenie informacji o obiektach wpisanych… Czytaj dalej Mapa gminnej ewidencji zabytków  Czytaj więcej »
Rowerowa Łódź
Zobacz mapę

Rowerowa Łódź

Rowerowa Łódź to mapa, na której znajdują się szczegółowe informacje o infrastrukturze dla rowerów, w szczególności o przebiegu i rodzaju dróg rowerowych. Przygotowana została z inspiracji Fundacji Normalne Miasto – Fenomen. Informacje w terenie zbierali wolontariusze. Za zawartość merytoryczną oraz aktualizację danych odpowiada Fundacja. Uwagi i propozycje należy zgłaszać pod adresem kontakt@fundacjafenomen.pl.    Czytaj więcej »
Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań
Zobacz mapę

Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań

Łódzki Ośrodek Geodezji prezentuje kolejne opracowanie graficzne obrazujące stan łódzkiego rynku mieszkalnych nieruchomości lokalowych. Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna – sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. w celu ujednolicenia próby wszystkie ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku… Czytaj dalej Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań  Czytaj więcej »
Mapa hydrograficzna i sozologiczna Łodzi
Zobacz mapę

Mapa hydrograficzna i sozologiczna Łodzi

Mapa hydrograficzna Łodzi zawiera szczegółowe informacje o przebiegu otwartych odcinków sieci cieków (rzek, kanałów, oraz rowów z wyłączeniem rowów przydrożnych), lokalizacji obszarów występowania wód (z podziałem na wody płynące i stojące z wyszczególnieniem terenów podmokłych w postaci mokradeł stałych i okresowych) oraz umiejscowieniu obiektów topograficznych i urządzeń wodnych związanych z wodami powierzchniowymi (m.in. budowli hydrotechnicznych, zbiorników wodnych oraz stawów) na terenie miasta Łodzi.  Czytaj więcej »
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP miasta Łodzi
Zobacz mapę

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi. Mapa, wykonana przy współpracy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, pokazuje główne plansze studium oraz obszary przystąpień do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i obszary planów obowiązujących. Kliknięcie na obszarze wyróżnionym wyświetla dodatkowe informacje, m.in. treść uchwały Rady Miasta oraz treść i rysunek planu. UWAGA! Teksty uchwał, rysunki studium oraz planów, pokazanych na mapie Łódzkiego Ośrodka… Czytaj dalej Studium i plany zagospodarowania przestrzennego  Czytaj więcej »
Obwody wyborcze
Zobacz mapę

Obwody wyborcze

Mapa prezentuje warstwę obwodów wyborczych, okręgów wyborczych oraz komisji wyborczych. Pozwala mieszkańcom zlokalizować obwód wyborczy do którego należą i lokal wyborczy w którym mogą oddać swój głos.  Czytaj więcej »