Dla profesjonalistów

Aplikacja Geoportal Miejski zawiera zobrazowanie baz danych, wchodzących w skład powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • bazy Ewidencji Gruntów i Budynków
 • bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
 • bazy Danych Obiektów Topograficznych
 • bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
 • Rejestru Cen Nieruchomości

oraz gminną bazę Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów.

W aplikacji znajdują się ponadto dodatkowe warstwy tematyczne – jednostki pomocnicze Miasta oraz ortofotomapa.

Mapa zawiera warstwy: z osnową poziomą i wysokościową, sekcjami układu “ŁAM” i PUWG2000 oraz użytki gruntowe. Kliknięcie punktu osnowy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

Mapa przedstawia główne sieci uzbrojenia technicznego (sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna) na terenie miasta.

OGC - Open Geospatial Consortium

WMS (Web Map Service) jest międzynarodowym standardem internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map, który został stworzony przez OGC. W celu zobaczenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego programu – klienta WMS. Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program wysyła do serwera zapytanie o gotowy wycinek mapy o zadanych wymiarach i położeniu.

WMTS (Web Map Tile Service) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego żądania.

WFS (Web Feature Service) jest usługą udostępniającą dane geograficzne zapisane w modelu wektorowym. Standardem wymiany danych w ramach usługi WFS jest format GML. Klient (aplikacja użytkownika) pobiera nie obraz (raster) ale źródłowe dane przestrzenne wraz z pełnym zapisem geometrii obiektów geograficznych i ich atrybutami. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie analiz przestrzennych i przetwarzanie danych.

Obecnie publikowane przez Łódzki Ośrodek Geodezji serwisy WMS/WMTS, WFS:

 • Serwis WMS prezentujący warstwy mapy numerycznej: granica miasta, granice użytków, oznaczenie użytków, granice klas, oznaczenie klas, granice obrębów, nazwy obrębów, place, osie ulic, nazwy ulic, działki ewidencyjne, numery działek, budynki, adresy oraz jednostki pomocnicze.
  https://mapa.lodz.pl/OGC/LODZ/
 • Serwis WMS zawierający ortofotomapę o rozdzielczości 0.05 m (nalot z kwietnia 2021 r.)
  https://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WmsServer?
 • Serwis WMTS zawierający ortofotomapę o rozdzielczości 0.05 m (nalot z kwietnia 2021 r.)
  https://mapa.lodz.pl/3/rest/services/OGC/Ortofotomapa/MapServer/WMTS?
 • Serwis WMS zawierający wszystkie dostępne w Łódzkim Ośrodku Geodezji ortofotomapy
  https://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/ortofotomapy/MapServer/WMSServer?
 • Serwis WFS zawierający punkty adresowe, ulice, place.
  https://mapa.lodz.pl/OGC/EMUiA
 • Serwis WMS pokazujący zagregowane do 20 kategorii formy własności i władania działek ewidencyjnych na terenie Miasta Łodzi. Serwis pokazuje stan aktualny na dzień poprzedzający moment jego przeglądania. Podstawą prawną udostępnienia serwisu jest art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 6 lit. a i c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
  Ze względu na dużą objętość danych oraz czytelność informacje o strukturze własności są dostępne dla skali 1: 20 000 i większych.
  https://mapa.lodz.pl/3/services/OGC/wlasnosc/MapServer/WmsServer?
 • Serwis WFS zawierający: działki ewidencyjne (geometria i identyfikator), budynki (geometria, identyfikator oraz rodzaj wg. Klasyfikacji Środków Trwałych).
  https://mapa.lodz.pl/OGC/EGiB/
 • Serwis WMS/WFS zawierający Bazę Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
  https://mapa.lodz.pl/OGC/BDSOG/